pisection1
what we are?

โครงการห้องทดลอง
ปัญญารวมหมู่

Public Intelligence หรือ​ โครงการห้องทดลองปัญญารวมหมู่ เริ่มต้นจากสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส ในช่วงของการเข้าสู่ปีที่ 15 ของสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส โดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ นำแนวคิดปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) มาปรับใช้ในการสื่อสารสาธารณะ ผ่านการออกแบบเครื่องมือกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง บนพื้นที่ของการสื่อสารสาธารณะ ด้วยความเชื่อว่าข้อมูลที่หลากหลาย และการแลกเปลี่ยนอย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ร่วมกันหาคำตอบ ซึ่งจะเปิดอนาคตทางเลือก และการทะลุผ่านข้อจำกัดโจทย์สำคัญของสังคมไทย

  • แบ่งปันข้อมูล ความรู้
  • ร่วมกันหาคำตอบ
  • เปิดอนาคตทางเลือก
อ่านเพิ่มเติม
why CI

ทำไมต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญารวมหมู่

ปัญญารวมหมู่ ช่วยสร้างเสริมมุมมองเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน

เข้าใจปัญหาได้ดีกว่าเดิม

ที่ได้รับการทดสอบแล้วจากที่อื่น หรือเชิญชวนนักสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา

หาแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ

รวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลสร้างฐานข้อมูลเปิด

การตัดสินใจที่ผ่านการดูชุดข้อมูลอย่างรอบด้าน

(decide and act) โดยรวบรวมผู้คนที่หลากหลาย และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวคิด จัดลำดับความสำคัญและนำไปใช้ เช่น vTaiwan เป็นทั้งแพลตฟอร์มที่รวบรวมแนวคิดของพลเมืองและให้คำปรึกษา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจใระดับนโยบายได้

เรียนรู้และปรับไปใช้

ผ่านการรวบรวมข้อมูลและสร้างคลังความรู้ที่ใช้ร่วมกัน

how we work

เราทำงานแบบไหน

PI มีกระบวนการทำงานหลัก 3 รูปแบบด้วยกัน

People

เราทำงานกับคน ตั้งโจทย์ แก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ

Data

เราทำงานผ่านข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล สร้างฐานข้อมูลเปิด

Technology

เราทำงานด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อระดมสรรพกำลังของสังคม และวิทยาศาสตร์พลเมือง